Allmänna villkor

Leasa.se drivs av LeaseCloud AB – din specialist på finansiering för småföretag.
LeaseCloud AB erbjuder leasing till aktiva företag – från enskild firma till aktiebolag.
Alla priser i denna shop är exklusive moms. Vi erbjuder fri frakt på alla leveranser. Undantag för skrymmande föremål, till exempel tvättmaskiner. Om detta är fallet kontaktas du innan leverans för prisuppgift.

Så här går det till att beställa:
1. Beställ - Välj produkter och lägg en beställning i denna shop. All information skickas säkert med kryptering på hemsidan.
2. Avtal - När vi bekräftat beställningen skapas ett hyresavtal där det kan tillkomma ytterligare en administrationsavgift, vilket framgår av det slutgiltiga avtalet.
3. Kreditprövning - I samband med beställningen görs en sedvanlig kreditprövning och efter att den godkänts skickas dina kontaktuppgifter vidare till finansbolaget.
4. Signera - Ett mail skickas till dig med hyresavtal för signering. För snabb hantering signerar du avtalet med e-signatur via BankID eller mobilt BankID. När avtalet är signerat går ordern till vårt lager för leverans.
5. Leverans - Produkterna levereras med Postnord Parcel normalt sett nästa dag före 17:00. Vi skickar dig kollinummer när produkterna är lastade. Du signerar leveransgodkännande när du mottager produkterna.

Försäkringskrav 

Försäkringens omfattning framgår av försäkringsavtal/brev. I försäkringsavtal/brev framgår även de säkerhetsföreskrifter som ska iakttas. 

Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. De olika avsnittens indelning och numrering har samordnats, vilket innebär att numreringen inte alltid är löpande. 

Till detta villkor hör även Gjensidiges Allmänna Avtalsbestämmelser, GJAA 800:3, samt skrivelse om iakttagande av generella säkerhetsföreskrifter och påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrift. 

 

EGENDOMSFÖRSÄKRING 

1. Vem försäkringen gäller för
Försäkringen gäller för försäkringstagaren (leasingbolag/givare) som ägare till utleasad egendom. Försäkringen omfattar även i hyres-/leasingavtalet angiven bärbar elevdatorutrustning för utleasad/uthyrd elevdator till mellanstadie- och högstadieskola samt gymnasieskola/folkhögskola eller högre utbildning. 

 

2. När försäkringen gäller
Försäkringen gäller för egendomsskada som inträffar under den tid försäkringen är i kraft (försäkringstiden). För enskilt föremål träder försäkringen i kraft då faran för föremålet övergår på försäkringstagaren. Försäkringen upphör att gälla då leasingavtalet är slutreglerat. För föremål som försäkringstagaren återtar från leasingtagare gäller försäkringen för den tid försäkringstagaren står faran för föremålet, dock högst i ett år. 

 

3. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller inom Norden. För bärbara datorer och fotografisk utrustning samt företagsleasade mobiltelefoner gäller försäkringen dock i hela världen om nyanskaffningsvärde är mindre än 2,5 prisbasbelopp. 

För elevdator i dockningsvagn gäller försäkringen inom Norden. För övrig elevdator gäller försäkringen i hela världen. 

För objektstypen fotoutrustning gäller vid tecknande av Allsafe Photo Plus i hela världen om ingående kontraktsvärdet understiger 500 000 SEK under förutsättning att utrustningen används tillfälligt utanför Norden dvs vid kortvariga resor utanför Norden. 

 

4. Försäkrat intresse
Försäkringen avser egendomsskada som är en oundviklig följd av skadehändelse för vilken försäkringen gäller. Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat och således inte sådan förlust som uppkommer endast genom att egendomen inte kan användas på beräknat sätt. 

 

6. Försäkrad egendom

6.1. Försäkrad egendom
Försäkringen omfattar utleasad egendom, enligt till försäkringsgivaren insänd förteckning, som vid leasingavtalets
tecknande är högst 5 år gammal (högst 3 år gammal för elevdatorer), räknat från tillverkningsåret. Försäkringen omfattar dock inte egendom äldre än 10 år. 

Om försäkringstagaren återtar sådan egendom från leasingtagaren omfattar försäkringen även denna egendom. 

 

6.1.1. Särskilt avtal
Följande slag av egendom omfattas av försäkringen endast om detta särskilt anges i försäkringsbrevet 

 • • Utleasad egendom som enligt leasingavtalet ska försäkras av leasingtagaren. 
 • • Registreringspliktiga motordrivna fordon, annat trafikförsäkringspliktigt fordon och för sådana avsedda husvagnar. 
 • • luftfartyg, svävare, hydrokopter, skepp och båtar, timmersläp, kassuner, pontonkranar, mudderverk, byggnadsverk under bogsering till sjöss 
 • • fast egendom, byggnad på annan mark 
 • • fundament, murverk och inmurning eller infordring 
 • • skogsmaskiner utan fast monterad fungerande brandsläckningsutrustning av godkänd typ dimensionerad för aktuell maskin 
 • • levande djur 
 • • programvara till ADB utrustning samt intellektuellt upparbetat värde i programvara (t ex av leasetagaren registrerade uppgifter i programvara som 

installerats i maskin som leasats). Detta undantag omfattar ej 

 • • original/standardprogramvara som omfattas och finansierats i leasingavtalet. 

 

6.2. Försäkringsbelopp
Försäkringsbeloppet är det i försäkringsbrevet angivna belopp till vilket egendomen är försäkrad. Försäkringsbeloppet är det enskilda objektets nyanskaffningsvärde. 

Anmärkning 

Med anskaffningsvärde avses nyanskaffningsvärdet vid leasingavtalets ikraftträdande. För begagnade leasingföremål ska värdet motsvara den kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffas som nytt vid leasingkontraktets ikraftträdande. 

 

7 Vad försäkringen gäller för

7.1. Allrisk
Försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse. 

 

7.2 All Safe IT Plus
För All Safe IT Plus gäller försäkringen även för fysisk skada på försäkrad dator genom plötslig och oförutsedd inifrån kommande händelse. Försäkringsskyddet för inifrån kommande händelse gäller från och med månad 13 och längst till och med månad 36 räknat från objektets tillverkningsår. 

 

7.3 All Safe Education
För elevdatorer gäller försäkringen gäller för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse. 

 

 

7.4 All Safe Education Plus
För avtal tecknade med All Safe Education Plus gäller försäkringen för fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom genom plötslig och oförutsedd händelse. Försäkringsskyddet för inifrån kommande händelse gäller från och med månad 13 och längst till och med månad 36 räknat från objektet levererats och tagits i bruk som nytt. 

 

7.3 Mobiltelefon 

För mobiltelefoner gäller försäkringen för plötslig och oförutsedd utifrån kommande händelse som leder till mobiltelefonens användbarhet minskas eller går förlorad. 

Försäkringen gäller även för transport som initierats av försäkringstagaren i samband med återtagande av leasad egendom. 

 

10 . Undantag

10.1. Skadasombeståri
Försäkringen gäller inte för skada som består i förslitning, förbrukning, kavitation, korrosion (rost eller frätning), utmattning, beläggning., avsättning eller annan gradvis försämring, sönderfrysning av förbränningsmotor eller till densamma hörande kylsystem 

10.2 Skada genom
Försäkringen gäller inte för skada genom 

 • • Förutsebar ändring av temperatur eller fuktighet 
 • • skada som består i eller är en följd av fel i utrustning vilket kommer av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning, där sådant fel uppstår 

inom tolv månader från leveransdag eller där felet omfattas av garantiåtagande. 

 • • skada som kan ersättas enligt leverantörsgaranti, garantivillkor. 
 • • definierade och fastställda seriefel 
 • • seriefel beroende av bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. 
 • • kostnad för löpande underhåll, justering, översyn, modifiering, service, demontering/montering eller skada eller förlust som härrör därifrån 
 • • stöld begången av leasetagaren och dennes familj 
 • • skada som uppkommit vid bearbetning, reparation, underhåll eller felaktig installation, 
 • • bristande prestationsförmåga, för låg verkningsgrad eller skönhetsfel 
 • • bedrägeri, förskingring eller annat förmögenhetsbrott 
 • • felaktig programvara, hantering av programvara, virus eller annat intrång från person som ej är anställd eller verkar på uppdrag av leasetagaren. 
 • • stöld utan samband med inbrott (gäller endast objektsgrupp elevdator i dockningsvagn) 

 

10.3 Skada på
Försäkringen gäller inte heller för skada på 

 • • utbytbara verktyg, t ex formar, knivar, krossverktyg, press- och stansverktyg eller slagor 
 • • förbrukningsmaterial, såvida inte egendomen skadats genom brand, explosion, åskslag eller elfenomen 
 • • fundament, murverk och inmurning eller infordring 
 • • bärbara skoldatorer (hänvisar till separat villkor) 
 • • utrustningsspecifikt förbrukningsmatria1 och/eller delar till mobiltelefoner såsom t ex batteri, simkort. 

Försäkringen gäller inte heller för skada som
• omfattas av Trafikskadelagen eller motsvarande utländsk lagstiftning
• inträffar till följd av trafik med motorfordon när det används inom inhägnat tävlingsområde. 

Anmärkning 

Med förbrukningsmaterial avses, t ex bränsle, drivmedel, smörjolja, dukar, däck och slangar, filter, linor, packningar, remmar, kedjor, stenar, larvband, transportband, transportplåtar, gummibeklädnader och viror. 

 

10.4 Skada som
Försäkringen gäller inte för skada som 

 • • inte påverkar egendomens användbarhet eller som kan avhjälpas genom normal service eller justering enligt tillverkares eller reparatörs anvisningar 
 • • försäkringstagaren, leasetagaren eller deras arbetsledning insett eller borde ha insett att skada skulle inträffa 

 

11 Anmälan om skada
Skada som kan medföra ersättningskrav ska anmälas så snart som möjligt, dock senast inom 1 år från det att den försäkrade fått kännedom om skadan. 

 

12 Ersättningskrav
Ersättningskrav ska framställas snarast efter det att skadan uppkommit och senast tolv (12) månader från det att han fått kännedom om sin möjlighet att få ersättning. Framställs kravet senare är försäkringsgivaren fritt från ansvar. 

 

13 Preskription
Se Allmänna Avtalsbestämmelser, GJAA 800:3. 

 

21. Skadevärderingsregler
Vid skada på egendom beräknas skadebeloppet enligt nedan angivna regler. Skadad och oskadad egendom värderas efter samma grunder. 

Nyanskaffningsvärde 

Härmed avses kostnad som skulle ha uppkommit om ett föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag anskaffas som nytt vid skadetillfället. I värdet ska inräknas alla kostnader som fordras för att föremålet ska kunna tas i bruk. 

Dagsvärde 

Härmed avses marknadsvärde vid skadetillfället. Kan detta inte fastställas, utgör dagsvärdet nyanskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning genom ålder, slitage, omodernitet, minskad användbarhet och annan omständighet. 

Egendom som återställs 

Om återställande sker värderas skadan till kostnad för att utan dröjsmål återställa föremålet på ett rationellt sätt vad beträffar metoder och material. Med återställande förestås 

 • • reparation eller 
 • • anskaffande av föremål av samma eller lika ändamålsenligt slag för samma ändamål 

För objektsgrupp; datautrustning/bärbar samt AV-utrustning som inte är äldre än 36 mån räknat från då objektet var nytt, ersätts med likvärdigt eller närmast bättre likvärdigt objekt. Från mån 37 värderas objektet till dagsvärde. 

 

För objektsgrupp; kopieringsmaskin, printer, kaffemaskin samt vattenautomat som inte är äldre än 60 mån räknat från då objektet var nytt, ersätts med likvärdigt eller närmast bättre likvärdigt objekt. Från mån 61 värderas objektet till dagsvärde. 

För objektsgrupp; skada på mobiltelefoner repareras, eller byts ut om reparation inte är möjlig. Vid utbyte av mobiltelefon ersätts denna oavsett fabrikat med motsvarande eller närmast motsvarande mobiltelefon. 

Försäkringsgivaren bestämmer om föremålet ska repareras eller ersättas med likvärdigt föremål.
Utökas, i samband med återställandet, skadat föremåls utrustning eller avkastningsförmåga, ska vid värdering avdrag göras för detta. 

I skadekostnaden inräknas inte merkostnader som beror på forceringsåtgärder, t ex reparation på övertid, inköp till överpris för snabbare leverans eller transport på annat sätt än med sedvanlig transportmedel. 

I skadekostnaden inräknas inte heller den värdeminskning som föremålet efter återställande kan anses ha undergått genom skadan. 

Avgiftsbefrielse för leasetagare 

Vid ersättningsbar skada på serietillverkade leasingobjekt som inträffar under leasingtiden betalar försäkringsgivaren avgift inkl. eventuell ränta och andra därmed sammanhängande avgifter (såsom faktureringsavgift), som anses falla på den tid då leasingobjektet är obrukbart till följd av skadan. Ersättning lämnas för högst 6 månader. 

Tiden räknas från den dag försäkringsgivaren mottagit komplett skadeanmälan från försäkringstagaren tillsammans med kopia av ifrågavarande leasingavtal tills det skadade föremålet återställs och eventuellt provkörts. 

Ersättning lämnas dock inte för de första 21 dagarna efter det att försäkringsgivaren fick kännedom om skadan och fullständig skadeanmälan kommit försäkringsgivaren tillhanda. 

 

21.2 Egendomens värde är mindre än halva nyanskaffningsvärdet
Om föremålet minskat i värde genom ålder, slitage och omodernitet med mer än halva nyanskaffningsvärdet vid skadetillfället, värderas skadan till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet. 

För objektsgrupper kontorsmaskiner, datautrustning/bärbar samt AV-utrustning värderas skadan till det på grund av ålder, slitage och omodernitet minskade värdet om utrustningens ålder överstiger 36 månader. 

 

21.3 Speciella regler för vissa föremål
Skada på följande föremål värderas till kostnaden för återställande, dock högst till dagsvärdet 

 • • motordrivna fordon och släpfordon till dessa 
 • • för byggnads- och anläggningsverksamhet avsedd maskin, panna, skjul och bod 
 • • duk i plasthall eller tält 

Skada på modeller, press- och stansverktyg, formar och mönster värderas till de normala kostnader som inom 2 år från skadedagen läggs ned på att återställa föremålen. Inaktuella föremål värderas dock högst till 25 % av kostnaden för återställandet. 

 

21.4 Speciella regler för förbränningsmotor
Skada på slitdelar till förbränningsmotor, t ex cylinderfoder, kolvar, lager och cylinderblock utan lösa foder, värderas till kostnad för återställande, dock högst till dagsvärdet. Vid beräkning av dagsvärdet ska avdrag för värdeminskning göras med 15 % per år, räknat från den dag motorn togs i bruk som ny eller senast renoverats, av delarnas nyanskaffningsvärde (inklusive arbetskostnad för renovering). Avskrivningen maximeras till 75 %. 

 

21.5 Montage
Montagekostnad ersätts endast om sådan kostnad ursprungligen finansierats genom leasingavtalet. 

 

21.6 Föremål som inte återställs
Återställs inte det skadade föremålet, värderas skadan till skillnaden mellan föremålets dagsvärde omedelbart för och efter skadan, dock högst till leasingkontraktets restskuld. Restskulden utgörs av kvarvarande obetalda leasingavgifter och restvärdet vid avtalstidens slut diskonterade till nuvärde. Restvärdet vid avtalsperiod slut avser det värde den försäkrade avtalat med annan än leasetagaren avseende köp av den leasade egendomen. Diskontering sker med räntefaktor lika med den som gällde för leasingavtalet vid skadedagen. 

 

21.7 Skadevärdering genom skiljeman
Vid tvist om värdet av skada på egendom ska på begäran av partvärdering hänskjutas till avgörande genom skiljedom. Lagen om skiljemän tillämpas. 

 

22 Ersättningsregler

22.1 Ersättningsbelopp
Skadan värderas och ersätts enligt följande regler. Försäkringen ska inte bereda den försäkrade någon vinst utan endast lämna ersättning för liden skada, även om försäkringsbeloppet är större. 

 • • skadekostnad enligt punkt 21 Skadevärderingsregler 
 • • röjningskostnad 
 • • räddningskostnad med avdrag för 
 • • självrisk 
 • • eventuell underförsäkring och med hänsyn till 
 • • leverantörsgaranti 
 • • övriga bestämmelser som kan inverka på ersättning, t ex påföljd vid åsidosättande av säkerhetsföreskrifter enligt punkt 31. 

 

22.2 Högsta ersättning
Ersättning vid ett och samma skadetillfälle är begränsad till 20 MSEK. Denna begränsning gäller även för skada som drabbar en eller fler leasetagare, oavsett om flera försäkrade objekt skadas vid samma tillfälle. 

För elevdator gäller:
- Maximalt försäkringsbelopp per enskilt objekt 12 000 SEK - Maximalt försäkringsbelopp 42 000 SEK per skadehändelse 

För Elevdator i dockningsvagn gäller: 

- Maximalt försäkringsbelopp per enskilt objekt/skada 12 000 SEK - Maximalt försäkringsbelopp 500 000 SEK per skadehändelse. 

För objektsgrupp mobiltelefoner är ersättningen begränsad intill 100 000 SEK vid ett och samma skadetillfälle. 

 

22.3 Röjningskostnad
I samband med sådan skada som omfattas av försäkringen lämnas även ersättning för kostnader för nödvändig rivning, röjning, borttransport, destruktion och deponering. Ersättningen begränsas för sådana kostnader till högst 10 % av det skadade föremålets värde omedelbart före skadetillfället. 

 

23 Självrisk
Vid varje skadetillfälle dras från det sammanlagda skadebeloppet, beräknat enligt punkt 21, den försäkrades självrisk. Självrisken är om inte annat anges i avtal 

 • • För objekt med nyanskaffningsvärde < 10 000 SEK är självrisken 500 SEK 
 • • För objekt med nyanskaffningsvärde > 10 000 SEK är självrisken 1 000 SEK 

Förutom för följande: 

 • • 0 SEK för objektstyp; städmaskin och kopieringsmaskin, kaffemaskin, vattenautomat samt varuautomat 
 • • 0, 5 Bb vid skada på hyrtält 

Avseende maskinskada 

 • • För objekt med nyanskaffningsvärde < 50 000 SEK är självrisken 20% av Bb 
 • • För objekt med nyanskaffningsvärde > 50 000 SEK är självrisken 50% av Bb 

Avseende maskinskada för All Safe IT Plus 

 För objekt med nyanskaffningsvärde < 8 000 SEK är självrisken 500 SEK 

Avseende maskinskada för All Safe Education Plus
 0 SEK vid ersättningsbar funktionsfelsskada i enlighet med villkoret punkt 7.1 avseende All Safe Education Plus 

 

24 Undantag bärbar elevdator
Ersättning lämnas inte för:
o stöldurmotorfordonominteelevdatorförvaratsdoltiseparatlåstutrymmeifordonet. 

- - 

skadehändelser på elevdator äldre än 60 månader räknat från tillverkningsdatum eller då datorn togs i bruk som nytt inifrån kommande skadehändelser på elevdator som levererats begagnat 

 

25
Elevdator ska vid förvaring/transport placeras i en för ändamålet avsedd vadderad datorväska. Om sådan datorväska saknas vid skada ska nedsättning ske. Bedömning sker utifrån rådande omständigheter. Den försäkrade utrustningen skall handhas så att skada eller förlust så långt som möjligt förhindras, det försäkrade objektet får inte lämnas obevakat i skollokaler/allmänna lokaler. 

Elevdator ska nattetid förvaras i elevens hem. 

 

31 Särskilda säkerhetsföreskrifter/ aktsamhetskrav
Det försäkrade objektet skall hanteras så att skada så långt som möjligt kan undvikas. 

Vid stöldskada gäller försäkringen om rimliga säkerhetsåtgärder har vidtagits med hänsyn till egendomens värde och stöldbegärlighet samt förhållanden i övrigt. Exempelvis får försäkrat objekt inte lämnas kvar i nattparkerat fordon samt att bärbart objekt inte skall lämnas utan tillsyn på allmän plats. 

Försäkrad Golf Bugy, som inte används, ska alltid förvaras i låst lokal vilken uppfyller skyddsklass 1. Försäkrad Golf Bugy, som används, får inte lämnas utan tillsyn. 

I övrigt skall försäkrade objekt hanteras med normal aktsamhet. Med normal aktsamhet menas att använda sunt förnuft samt göra vad som går för att förhindra att skada sker. 

 

31.1 Styr- och produktionsprogram samt dataregister
Aktuella styr- och produktionsprogram ska finnas i minst 3 exemplar. Programunderlaget för dessa räknas därvid som 1 exemplar. Övriga 2 exemplar ska finnas i maskinellt läsbar form på åtskilda media varav ett exemplar ska förvars ifrån övriga exemplar i brandsäkert avskilt arkiv eller datamediaskåp. Av register lagrade på maskinellt läsbara media (t ex band, skiva) ska finnas en generation alternativt i kopia som ska förvaras i – från övriga exemplar – i brandsäkert särskilt arkiv eller i datamediaskåp. Datamediaskåp ska ha sådan motståndskraft att, vid brand i omgivningen, efter en timmes brand temperaturen i skåpet inte överstiger 65 grader Celsius. Dessutom ska för rekonstruktion erforderligt inmatningsmaterial bevaras. 

 

31.2 Säkerhetsföreskrifter elevdator i dockningsvagn
Dockningvagnen med innehållande laptops ska nattetid förvaras inlåst i separat lokal (lokal i lokal utan fönster) med lägst skyddsklass 1. För information om skyddsklasser kontakta SSF, Sveriges Stöldskydds Förenings hemsida (dokumentet heter SSF200:4) Pc-vagnens egna lås ska vara låsta enligt tillverkarens instruktion när dator-vagnen nattförvaras i lokal i lokal. 

 

31.3 Stöld och svinn 

Vid skada genom stöld eller annat tillgrepp gäller, förutom ovanstående säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav, att skadetillfället kunna preciseras. För Allsafe Photo Plus gäller även att fotoutrustningen ska emballeras väl vid transporter för att undvika skador. 

Säkerhetsföreskrifter elevdator 

 

31.4 Påföljd vid åsidosättande av föreskrift 

Om säkerhetsföreskrift/ aktsamhetskrav inte följts kan ersättning komma att nedsättas eller helt utebli (ersättning nedsätts till noll). 

Nedsättning görs inte om 

 • • det kan antas att skadan skulle ha inträffat och fått samma omfattning även om föreskriften iakttagits 
 • • om den som haft att tillse att föreskriften iakttogs inte kan lastas för att den åsidosatts