Leasingvillkor Siemens Financial Services

ALLMÄNNA VILLKOR SFS SE 2018:1 H 

Definitioner: Med "HT" avses i dessa allmänna villkor Hyrestagaren. Med "UH" avses i dessa allmänna villkor Uthyraren. "Bokfört Värde" är UHs sammanlagda anskaffningskostnad för objektet minus gjorda värdeminskningsavdrag enligt annuitetsmetoden, baserade på erlagda månadsavgifter. "Objekt" är det/de hyresobjekt som anges på sidan 1 i avtalet. 

1. Begränsning av UHs ansvar 

Detta avtal avser hyra. UHs åtaganden som finansiär är begränsade till att i enlighet med HTs särskilda anvisningar erlägga köpeskillingen till av HT på sidan 1 i avtalet angiven leverantör i syfte att hyra ut objektet till HT enligt villkoren i detta avtal. HT har själv valt objekt och leverantör och står risken för inköp, funktion och användning. HT är fullt införstådd med att UH endast förvärvat objektet i syfte att finansiera detta för HTs räkning. 

2. Mottagande, undersökning, reklamation och leveransgodkännande 

HT ska vara redo att ta emot objektet när det av UH, leverantören eller annan ställs till HTs förfogande.
HT ska vid leverans av objektet på egen bekostnad omedelbart undersöka detta. Undersökningen ska utföras enligt leverantörens särskilda anvisningar, om sådana finns, annars enligt normal branschpraxis. Om objektet är felaktigt eller bristfälligt ska HT för sin egen och UHs räkning genast skriftligen reklamera till leverantören och skicka UH en kopia av reklamationen.
HT ska anses ha godkänt leveransen av objektet genom att använda objektet eller genom att erlägga månadsavgift i enlighet med detta avtal. 

3. Fel, brist, dröjsmål m.m. 

UH har inget ansvar gentemot HT för leveransförsening samt fel eller brist i Objektet och inte heller för Objektets lämplighet, kvalitet, prestanda eller dylikt. HT har inte rätt att säga upp detta avtal eller erhålla ersättning för leveransförsening, fel eller brist i Objektet om inte UH får motsvarande rätt i förhållande till leverantören.
Om leverantören inte uppfyller sina skyldigheter och åtaganden beträffande Objektet enligt ovan kan UH på begäran till HT överlåta alla rättigheter att göra gällande påföljder mot leverantören på köprättsliga grunder under förutsättning att HT fullgör alla förpliktelser enligt detta avtal mot UH. Alla kostnader som uppkommer i anledning av HT tvist mot leverantören ska betalas av HT. 

Eventuell återbetalning av köpeskilling eller annan ersättning från leverantören ska alltid ske direkt till UH. HT har då rätt till motsvarande minskning av månadsavgifter och andra avgifter enligt detta avtal. 

4. Hävning 

HT äger endast rätt att häva detta avtal om HT enligt lagakraftvunnen dom, skiljedom eller skriftligt medgivande från Leverantören, erhållit rätt att häva gentemot Leverantören och Leverantören säkerställt återbetalning av erhållna belopp och fullgörande av andra förpliktelser mot UH. 

5. Start av avtalstid och betalningsvillkor 

Om objektet levereras senast dag 15 i en kalendermånad börjar avtalstiden den första dagen i närmast följande kalendermånad. Skulle leverans ske dag 16 eller senare i en kalendermånad ska avtalstiden börja den första dagen i den andra kalendermånaden efter leverans.
Från datum för fullgjord leverans till avtalstidens första dag debiteras HT en särskild hyresavgift som uppgår till en trettiondels (1/30) månadsavgift per dag. Den särskilda hyresavgiften debiteras separat och förfaller till betalning vid anfordran.
Den första månadsavgiften ska betalas och vara UH tillhanda senast på avtalstidens första dag, om inte annat skriftligen överenskommits. Månadsavgiften betalas därefter, om inte annat skriftligen överenskommits, kvartalsvis i förskott och ska vara UH tillhanda senast sista bankdagen före varje betalningsperiods början. 

6. Övriga kostnader 

UHs samtliga kostnader (t.ex. kostnader för transport, installation, utbildning, försäkring, tull, skatt, kursdifferenser, dröjsmålsränta orsakad av HTs dröjsmål m.m.) som avser objektet och som inte inkluderats i UHs anskaffningskostnad för objektet, ska på begäran betalas av HT. 

7. Ändring av månadsavgift 

Månadsavgiften i avtalet baseras på ränteläget på den marknad där UH vid var tid refinansierar sig. Den i avtalet angivna månadsavgiften är baserad på STIBOR (Fix) 3 månader, med avstämningsdag det datum som på sidan 1 i avtalet anges som basdag. Månadsavgiften för kommande perioder bestäms efter noteringen för STIBOR (Fix) 3 månader den sista bankdagen i kalendermånaden före den kalendermånad under vilken faktureringen sker. 

UH får vidare ändra månadsavgiften om:
a) UHs anskaffningskostnad inklusive skatt, tull, transport och liknande kostnader för objektet skulle bli en annan än vad UH förutsatte vid bestämmandet av månadsavgiften;
b) UH måste betala objektet i främmande valuta efter annan kurs än den som förutsattes av UH vid bestämmandet av månadsavgiften;
c) nya eller ändrade regler avseende kapitaltäckning, kassakrav eller liknande föranleder det;
d) av svenska eller utländska myndigheter beslutad kreditpolitisk åtgärd eller annan åtgärd eller omständighet föranleder det; e) ränteparametern STIBOR (Fix) 3 månader eller annan gällande ränteparameter enligt UHs bedömning inte längre är relevant för den marknad där UH refinansierar sig eller annars ej längre utgör grund för UHs refinansiering.
UH ska i sådant fall underrätta HT härom. 

8. Mervärdesskatt, dröjsmålsränta, kravavgifter m.m. 

Utöver månadsavgift ska HT erlägga mervärdesskatt samt andra skatter och avgifter som sammanhänger med objektet eller avtalet. Mervärdesskatt erlägges samtidigt med månadsavgiften, övriga skatter och avgifter på begäran.
Utöver månadsavgift utgår särskilda avgifter som för var tid tillämpas av UH, t.ex. för bevakning och indrivning av fordran hos HT eller annan betalningsskyldig, inkassoavgifter och avgifter för betalningspåminnelser samt för kostnader i samband med förtida återtagande av objektet. 

Vid dröjsmål med betalning av månadsavgift eller annan betalning enligt detta avtal ska HT betala dröjsmålsränta på förfallet belopp med för närvarande 2% per påbörjad månad. 

9. Förfogande över objektet m.m. 

Objektet är UHs egendom och HT förvärvar inte på grund av detta avtal någon äganderätt till objektet. UH upplåter objektet till HT på de villkor som anges i detta avtal. HT äger inte rätt att vidta åtgärd som riskerar UHs äganderätt till objektet. HT får till exempel inte:
a) infoga objektet med sin eller annans fasta eller lösa egendom; 

b) vidta ändringar i eller påbyggnader av objektet utan skriftligt medgivande från UH om åtgärden kan leda till att objektets värde minskar;
c) pantsätta, sälja eller på annat sätt överlåta objektet;
d) överlåta detta avtal på annan, uthyra objektet till annan eller genom avtal med annan förfoga över rätt till objektet eller detta avtal utan skriftligt medgivande från UH; 

e) förflytta objektet från det angivna driftstället på annat sätt än som angivits i Leveransvillkoren;
f) använda objektet i strid med gällande författningar eller myndighets beslut.
Skulle under avtalstiden rättslig åtgärd, såsom utmätning, kvarstad, eller skingringsförbud vidtas beträffande objektet, är HT skyldig att för utmätningsmannen uppvisa sitt exemplar av detta avtal samt att upplysa utmätningsmannen om UHs rätt till objektet. HT är dessutom skyldig att omedelbart skriftligen underrätta UH om händelsen. 

10. Besiktningsrätt och märkning 

UH äger under avtalstiden rätt att besiktiga objektet. HT ska lämna UH eller av denne utsedd besiktningsman tillträde till den lokal där objektet finns samt lämna erforderligt biträde vid genomförandet av sådan besiktning. UH har även rätt att märka objektet i syfte att för tredje man visa äganderätt. 

11. Vård av objekt m.m. 

HT ska väl vårda och underhålla objektet så att det är i gott skick. Ifall serviceavtal eller underhållsavtal tecknas avseende objektet är HT skyldig att upprätthålla sådant under hela avtalstiden. Vid avtalstidens upphörande ska objektet inte vara i sämre skick än vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning. Skulle objektet på grund av förslitning, vanvård eller annat skäl bli obrukbart före avtalstidens utgång är HT trots detta skyldig att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. Det är HTs ansvar att ordna och bekosta eventuell reparation av objektet. Under den tid som detta är under reparation ska full månadsavgift betalas. 

12. Inte tillämplig 

13. Försäkring 

UH tecknar de försäkringar UH finner nödvändiga. Om inte annat skriftligen överenskommits utgår avgift för sådan försäkring utöver månadsavgiften och debiteras HT separat i enlighet med de villkor som UH vid var tid tillämpar.
HT överlåter härmed till UH all rätt till ersättning vid försäkringsfall. Samtliga utfallande försäkringsbelopp ska tillfalla UH. UH är därutöver berättigad att av HT erhålla självriskbelopp som avräknas vid reglering av försäkringsfall. På HTs begäran kan skriftlig information om villkoren för tecknad försäkring tillhandahållas. 

14. Skada på objekt m.m. 

HT svarar från leverans av objektet t.o.m. den dag objektet mottagits av UH eller dennes representant i samband med avtalets upphörande, oberoende av vållande, för förlust av eller skada på objektet. Således är HT betalningsskyldig och ansvarig för skada, inklusive självrisk, som inte täcks av försäkring.
Vid försäkringsfall ska HT omgående anmäla skada på eller förlust av objektet (eller del därav) till försäkringsbolaget samt skicka kopia av anmälan till UH. Vid skadeanmälan ska kopia av detta avtal skickas till försäkringsbolaget. 

Om objektet helt eller delvis förloras, förslits eller förstörs, ska HT omedelbart underrätta UH. UH har då rätt att begära särskild säkerhet av HT för återstående betalningar enligt detta avtal.
Skada på eller förlust av objektet befriar inte HT från dennes åtaganden enligt detta avtal. Detta gäller även om HT inte kan använda objektet. 

Vid skada på objektet där UH anser att reparation bör ske ska ev. utfallande försäkringsersättning användas till betalning av reparationskostnad. HT ansvarar för de reparationskostnader som inte täcks av försäkringen.
Om reglering av förlust eller skada sker genom att försäkringsbolaget tillhandahåller av UH godkänd ersättningsutrustning ska detta avtal gälla oförändrat och avse sådan ersättningsutrustning. HT svarar för ev. kostnader som inte täcks av försäkringen. Om objektet (eller del därav) helt förloras eller skadas så att reparation enligt UHs bedömning inte kan ske, ska HT fortsätta att betala månadsavgift till UH fram till dess UH fått ersättning från försäkringsbolag. HT ska i så fall ersätta UH för skillnaden mellan (1) summan av det Bokförda Värdet av objektet (eller den relevanta delen därav) och samtliga övriga belopp som HT 

ska betala enligt dessa villkor och (2) summan av försäkringsersättningen och det nettobelopp som UH erhåller vid en eventuell försäljning objektet (eller den relevanta delen), alternativt det värde som objektet (eller den relevanta delen) enligt UH skäligen kan beräknas till, om summan enligt (1) överstiger summan enligt (2). Om summan enligt (1) istället understiger summan enligt (2) ska HT erhålla mellanskillnaden.
Om skadan och ersättningen enligt ovan avser hela objektet ska avtalet upphöra att gälla när UH fått full betalning enligt denna punkt. Om skadan och ersättningen avser del av objektet ska avtalet gälla oförändrat avseende övriga delar. Vid fall som nu angivits, då försäkringsersättning inte utgår, ska HT betala ett belopp till UH motsvarande det belopp som anges i (1) ovan, varvid avtalet ska upphöra att gälla om skadan och ersättningen avser hela objektet. 

15. Skada orsakad av objektet 

Oberoende av vållande åligger det HT att, med fritagande av UH från varje ansvar, svara för all skada som genom objektets brukande, transport till och från HT eller på annat sätt förorsakas sak eller person eller annan skada, samt hålla UH helt skadeslös med anledning av eventuella krav på grund av sådana skador. 

16. Myndighets föreskrift m.m. 

HT förbinder sig att under avtalstiden inte använda objektet utan att försäkra sig om att detta vad avser utrustning, skyddsanordningar, försäkringar och dylikt uppfyller alla gällande författningar och av myndighet uppställda krav. UH är inte ansvarig om hinder i utnyttjandet av objektet finns eller uppstår genom lag och/eller myndighets beslut. Sådant hinder är inte grund för ersättningskrav från HT gentemot UH och kan inte heller användas som skäl till befrielse helt eller delvis från HTs åtaganden. 

17. Avtalstid och förlängning 

Om HT inte skriftligen till UH senast 180 dagar före ordinarie avtalstids (eller Förlängningsperiods) utgång, meddelat UH att avtalet ska upphöra och återlämnande ska ske, förlängs avtalstiden varje gång sådant meddelande uteblir automatiskt med 12 månader (Förlängningsperioden), om inte UH meddelar annat. Under Förlängningsperioden utgår en månadsavgift som motsvarar den sista erlagda månadsavgiften under den ordinarie avtalstiden. Under Förlängningsperioden är månadsavgiften alltid fast. Om Hyresavtalet är upplagt med en separat betalningsplan är månadsavgiften under Förlängningsperioden ett genomsnitt av samtliga månadsavgifter under den ordinarie avtalsperioden. I övrigt fortsätter villkoren i detta avtal att gälla oförändrade. 

18. Inte tillämplig 

19. Återlämnande 

HT ska på egen bekostnad och risk återlämna objektet till av UH anvisad plats eller ombud i Sverige senast första arbetsdagen efter avtalstidens respektive förlängningsperiodens utgång, om inte annat skriftligen avtalats. HTs ansvar för objektet
upphör inte förrän UH eller ombud för denne mottagit objektet. Vid försening ska HT ersätta UH med 1/30 månadsavgift
per dag efter detta återlämningsdatum till dess objektet är återlämnat. Om objektet vid återlämnandet är i sämre skick än 

vad som är normalt med hänsyn till ålder och normal användning har UH på HTs bekostnad rätt att åtgärda sådana brister i objektets skick. I det fall objektet inte är återlämnat enligt ovanstående villkor senast 30 dagar efter avtalstidens (eller förlängningsperiodens) utgång har UH rätt att förlänga avtalstiden med 12 månader. Under förlängningsperioden fortsätter villkoren i detta avtal att gälla oförändrade. 

20. UHs rätt till uppsägning av avtalet, skadestånd 

UH har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet och genast på HTs bekostnad återta objektet om:
a) HT dröjer med betalning av månadsavgift, förfallna skatter, avgifter eller andra kostnader enligt avtalet mer än 10 dagar;
b) HT inställer betalningarna, ansöker om företagsrekonstruktion eller om sådan beslutas beträffande HT, försätts i konkurs, begär eller inleder ackordsförhandling, träder i likvidation eller i övrigt enligt UHs bedömning kan befaras vara på obestånd;
c) HT vanvårdar objektet eller förvägrar UH besiktning av objektet enligt punkt 10;
d) HT inte lämnar skriftligt leveransgodkännande omedelbart efter besiktning skett i enlighet med de bestämmelser som avtalats mellan UH och leverantören;
e) det enligt UHs uppfattning finns skälig anledning att anta att HT inte kommer att fullgöra sina åtaganden mot UH enligt avtalet eller annat åtagande mot UH;
f) säkerheter för avtalet eller för annat åtagande som HT har mot UH, enligt UHs bedömning, inte längre är betryggande;
g) HT i övrigt bryter mot någon bestämmelse i avtalet;
h) sådan förändring skett av ägarförhållandena i HT som enligt UHs bedömning är av väsentlig betydelse för HTs fullgörande av månadsavgiften.
i) HT (eller borgensman) till UH lämnar oriktig eller missvisande information som kan ha betydelse för UHs beslut att ingå avtal.
Om uppsägningsgrund föreligger enligt ovan har UH även rätt att säga upp annat avtal med HT. För den händelse att avtalet sägs upp av UH av anledning som anges ovan, har UH rätt till - förutom månadsavgifter och andra belopp som är förfallna
- skadestånd som, om inte annan skada kan visas, ska uppgå minst till resterande ännu inte förfallna månadsavgifter. Nuvärdesberäkning ska ske till gällande STIBOR (Fix) 3 månader räntesats. Samtliga kostnader för återtagande av objektet tillkommer. Skadeståndet minskas med den intäkt, exkl. moms, som UH efter avdrag för kostnader för återtagandet, får vid försäljning av objektet. Vid uppsägning enligt punkt d) ansvarar HT för eventuella anspråk från leverantören enligt köprättsliga regler. 

21. Överlåtelse av UHs rättigheter 

UH har rätt att - med förbehåll för HTs rätt - överlåta eller pantsätta objektet samt samtliga fordringar och rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till annan. 

22. Ändring och tillägg 

Ändringar och tillägg till detta avtal ska ske skriftligen och undertecknas av båda parter, utom i de fall där UH enligt detta avtal har rätt att vidta ändring. 

23. Meddelanden och information 

HT ska omedelbart underrätta UH om adress- och/eller namnändring. Meddelande rörande detta avtal som UH sänder till HT, ska anses ha nått HT senast på fjärde dagen efter avsändandet, om brevet sänts till i avtalet angiven adress eller annan av UH känd adress. Meddelande som sänts med telefax eller e-post ska anses ha nått HT omedelbart.
HT ska på begäran av UH översända reviderat årsbokslut och annan information som UH från tid till annan kan behöva för att bedöma HTs finansiella ställning. 

24. Ansvarsbegränsning 

UH är inte ansvarig gentemot HT för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet utanför UHs kontroll. Detta förbehåll gäller vare sig UH själv är part i eller föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Förhindras UH, till följd av omständighet som anges ovan, att fullgöra åtagandet gentemot HT, ska UH vara berättigad att uppskjuta fullgörandet till dess hindret upphört. UH är heller inte skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om UH varit normalt aktsam. UH är inte i något fall skyldig att utge ersättning för utebliven vinst, produktionsbortfall eller annan indirekt skada eller följdskada. 

25. Forum 

Detta avtal ska vara underkastat svensk lag.Tvister i anledning av detta avtal eller rättsförhållanden som har sitt ursprung
i detta avtal ska i första hand försöka lösas genom förhandlingar i samförstånd mellan parterna. Om en tvist inte kan lösas genom förhandling eller om förhandlingen avbryts, ska tvist avgöras enligt svensk lag. Finansiären har dock alltid rätt att välja att tvist ska avgöras med Stockholms tingsrätt som första instans. 

26. Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som HT lämnar i samband med avtalets tecknande eller som i övrigt registreras i samband därmed behandlas av UH i enlighet med UH:s policy för persondatabehandling. För information om hur dina personuppgifter behandlas, besök https://www.siemens.com/global/en/home/general/legal.html, alternativt kontakta UH på [email protected] eller skicka brev till Siemens Financial Services, Att: Nordic Data Privacy, Box 3094,169 03 Solna. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t.ex. för uppdatering av adressuppgifter.